White Mountain Adaptive Snow Sports School at Loon Moun- tain.